නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත නල වල වාසි සහ අවාසි

නිෂ්පාදනය සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා නිෂ්පාදන සහ නිෂ්පාදන වියදම අඩු නිසා, බොහෝ පාරිභෝගිකයින් මුල් සීතල-යොමු සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ මිලදී ගැනීමේදී නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ වෙනස් කර ඇත. ගේ නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත වානේ බට වාසි සහ අවාසි දී බලන්න ඉඩ දෙන්න:
වාසි: 1. වේගය පිහිටුවීම නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත නල ඉතා ඉක්මනින් සහ නිෂ්පාදන ප්රතිදාන ඉහළ. ආෙල්පන හානියක් සිදු නොකරමින්, හරස්කඩ රටා විවිධ කොන්දේසි අවශ්යතා ගැලපෙන පරිදි සිදු කළ හැකි. 2. සීතල පෙරළෙන ක්රියාවලිය නිරවද්යතාව වානේ පයිප්ප නිෂ්පාදන විශාල ආතන්ය විකෘතියක් කළ හැකි, නිරවද්යතාව වානේ නළ අස්වැන්න ස්ථානය වැඩි දියුණු කරන. 3, නිරවද්යතාව වානේ නළ නිරවද්යතාවකින් ඉහළ, ඒ නිසා පරිශීලක අපද්රව්ය උත්පාදනය අඩු බව.

අවාසි: 1. අවශේෂ මානසික ආතතිය නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත නල යන කොටසේ පවතී, වන නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ සමස්ත සහ දේශීය buckling ලක්ෂණ බලපාන; 2. නිරවද්යතාවයකින් වානේ නළ වන වගන්තියට නිදහස් torsional පැටලෙයි සාපේක්ෂව අඩු; 3. සීතල-පෙරළා නිරවද්යතාවයකින් සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ ආරම්භ කිරිම බිත්ති ඝණත්වය කුඩා, හා දේශීය සාන්ද්ර බරක් උසුලාගෙන කිරීමට හැකියාව ප්රමාණවත් වේ.


Post time: 2019-11-09
දැන් විමසන්න